Planer för nya bostäder i Bergvik

I augusti 2020 startade vi på Telge Bostäder ett planarbete för nya bostäder i Bergvik. Vi vill bygga 100-150 nya bostäder i Bergvik i Södertälje. Projektet har fått ett positivt planbesked och om allt går enligt plan kan de nya bostäderna stå klara redan hösten 2025.

Det som återstår för att projektet ska komma vidare är att Telge Bostäder och kommunen ska komma överens om ett bebyggelseförslag.

Därefter utreds dagvattenfrågan, anpassning till naturvärden och andra viktiga detaljer för det planförslag som tas fram av kommunen. När detaljplanen har vunnit laga kraft lämnas en bygglovsansökan in.

Under planprocessen kommer vi på Telge Bostäder delta i kommunens samrådsmöten med de boende i närområdet.